Tải ứng dụng
Get our app via:
App download
  • google-play.png
  • app-store.png
Tìm cửa hàng Blog
Các dịch vụ của Watsons
0
MY Bag

 Các Điều Khoản Sử Dụng Trang Điện Tử và Ứng Dụng Di Động

1.1        www.watsons.vn và ứng dụng di động Watson Việt Nam này (Trang điện tử) được vận hành bởi Công ty TNHH Watsons (Việt Nam) và/ hoặc các công ty thành viên của chúng tôi (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

1.2        Việc sử dụng Trang điện tử này phải tuân theo các điều khoản được quy định tại văn bản này (Các Điều khoản Sử dụng). Bằng việc truy cập, duyệt, sử dụng, đăng ký hoặc đặt một đơn đặt hàng trên Trang điện tử, quý khách đang thể hiện việc quý khách chấp nhận bị ràng buộc bởi toàn bộ các Điều khoản Sử dụng này. Các Điều khoản Sử dụng này là một bản thỏa thuận pháp lý giữa quý khách và chúng tôi và chỉ có thể được sửa đổi khi có sự đồng ý của chúng tôi. Các Điều khoản Sử dụng này nên được đọc cùng với bất kỳ chi tiết nào được quy định trên Trang điện tử về cách Trang điện tử hoạt động và các dịch vụ có sẵn. Nếu quý khách không đồng ý với Các Điều khoản Sử dụng này, đề nghị dừng sử dụng Trang điện tử này ngay lập tức.

1.3        Việc cung cấp bất kỳ các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý khách đặt trên Trang điện tử phải tuân theo Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Quý khách nên đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

1.4        Bằng việc mở một tài khoản thành viên của Watsons hoặc bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc các lợi ích khác có liên quan đến tài khoản này, quý khách cũng đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Thành viên của chúng tôi.

1.5        Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho các phần cụ thể của Trang điện tử và các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước bằng cách thay đổi chúng trên Trang điện tử.

2. Truy cập Trang điện tử

2.1       Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Trang điện tử sẽ hoạt động liên tục hoặc không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi có thể tạm dừng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang điện tử mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang điện tử không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Quý khách không được cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang điện tử và đặc biệt, quý khách không được cố gắng phá vỡ bảo mật, giả mạo, xâm nhập hoặc biện pháp khác làm gián đoạn Trang điện tử hoặc bất kỳ hệ thống máy tính, máy chủ, bộ định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị kết nối mạng internet nào khác.

2.2        Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống máy tính của quý khách đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật liên quan cần thiết để sử dụng Trang điện tử và tương thích với Trang điện tử. Quý khách cũng hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng bất kỳ nội dung nào của Trang điện tử sẽ không bị lây nhiễm, virus và / hoặc mã khác bị nhiễm độc hoặc phá hoại. Quý khách có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và kiểm tra vi-rút (bao gồm kiểm tra chống vi-rút và các kiểm tra bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quý khách về tính an toàn và độ tin cậy của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

2.3       Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể giới hạn truy cập một số tính năng hoặc các phần hoặc toàn bộ Trang điện tử đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Để đăng ký, quý khách phải trên hai mươi (20) tuổi. Bằng việc đăng ký trên Trang điện tử, sử dụng Trang điện tử và/hoặc thực hiện việc mua hàng, quý khách xác nhận và chứng nhận rằng các thông tin mà quý khách cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh của quý khách là hoàn toàn chính xác và được cập nhật. Quý khách đồng ý cập nhật thông tin đăng ký của quý khách ngay khi có sự thay đổi. Tất cả thông tin cá nhân quý khách cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu quý khách chọn, hoặc quý khách được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, quý khách phải coi những thông tin đó là bí mật và quý không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi được phép giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng Trang điện tử theo thông tin đăng ký của quý khách là quý khách, chính quý khách hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động hoặc hoạt động xảy ra thông qua hoặc theo đăng ký của quý khách, trừ khi quý khách báo cáo việc sử dụng sai một cách kịp thời. Chúng tôi có quyền xóa vĩnh viễn các đăng ký không hoạt động và vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù do quý khách chọn hay do chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào, nếu theo ý kiến của chúng tôi, quý khách không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các Điều khoản Sử dụng này. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang điện tử thông qua kết nối internet của quý khách đều biết các Điều khoản Sử dụng này và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

2.4       Việc mua một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định trên Trang điện tử có thể phải đáp ứng về độ tuổi hoặc các quy định khác do luật pháp quy định. Pháp luật không cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ này cho những cá nhân không đáp ứng các điều kiện liên quan và, nếu quý khách chưa đủ tuổi hoặc không đáp ứng các điều kiện đó, quý khách không được cố gắng đặt mua các sản phẩm hoặc dịch vụ này trên Trang điện tử.

3. Tính Chính xác của Thông tin

3.1       Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên Trang điện tử là chính xác, nhưng bình luận và các tài liệu khác được đăng trên Trang điện tử không nhằm mục đích đưa ra tư vấn mà quý khách nên dựa vào. Ngoại trừ trường hợp các Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi áp dụng, chúng tôi không cam đoan hoặc bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào là chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ sự tin tưởng của quý khách vào các thông tin đó hoặc bất kỳ người nào mà quý khách truyền đạt thông tin đó cho họ.

3.2       Các quan điểm được thể hiện trong nội dung được tạo ra bởi người dùng của chúng tôi là ý kiến của những người dùng đó và không đại diện cho ý kiến của chúng tôi.

3.3       Nếu quý khách thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào trên Trang điện tử, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết và nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng sửa các thông tin sớm nhất có thể.

4. Sử dụng Nội dung

4.1       Bản quyền, các quyền cơ sở dữ liệu, các nhãn hiệu, tên miền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu và thông tin trên Trang điện tử (Nội dung SHTT) thuộc về hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

4.2       Quý khách có thể tải xuống hoặc in ra các bản sao của Nội dung SHTT trên Trang điện tử để sử dụng cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại và thông tin của quý khách. Nếu quý khách tải xuống hoặc in ra các bản sao của Nội dung SHTT, quý khách phải giữ lại mọi thông báo về bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác có trong tài liệu gốc.

4.3       Quý khách không được phép sao chép hoặc chỉnh sửa Nội dung SHTT, bố cục hoặc mã của Trang điện tử hoặc tạo một kho lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu chứa toàn bộ hoặc các phần của Nội dung SHTT cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc khai thác thương mại nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi.

4.4       Tên của chúng tôi không thễ được sử dụng dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm trong việc quảng cáo hoặc công khai số lượng phân phối tài liệu trên Trang điện tử mà không có sự đồng ý bằng văn bản cũa chúng tôi.

4.5       Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền đối với và liên quan đến Nội dung SHTT, bao gồm quyền thu hồi bất kỳ lúc nào bất kỳ sự cho phép hoặc đồng ý nào do chúng tôi cấp.

5. Nội dung Được tạo bởi Người dùng

5.1       Bằng việc gửi nội dung (ngoài dữ liệu cá nhân của quý khách) đến Trang điện tử, quý khách xác nhận rằng quý khách có quyền sử dụng nội dung đó và việc gửi cùng với sự đồng ý của quý khách đối với các Điều khoản Sử dụng này sẽ cấu thành sự chuyển nhượng cho chúng tôi mọi quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung đó. Bất kỳ nội dung nào quý khách tải lên Trang điện tử sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, xóa, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nội dung nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào bao gồm (nhưng không giới hạn) việc sử dụng nội dung đó theo quyết định riêng của chúng tôi (có hoặc không có sự công nhận) trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

5.2       Quý khách xác nhận rằng nội dung bạn tải lên Trang điện tử (bao gồm bất kỳ ảnh, video, bài đánh giá, nhận xét hoặc trao đổi, thông tin hoặc nội dung nào khác) không chứa bất kỳ điều gì: (i) gây khó chịu, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, gây hiểu lầm, lừa gạt hoặc gây tranh cãi, bắt nạt, quấy rối hoặc hành vi bị phản đối khác, (ii) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào, (iii) không tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, và (iv) bao gồm hoặc chứa vi rút phần mềm, chiến dịch vận động chính trị, mời chào thương mại, thư rác, tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn hoặc tài liệu khác có thể can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang điện tử hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

5.3       Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) giám sát, chỉnh sửa và/ hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung nào do quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

5.4       Quý khác đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi khỏi những thiệt hại, tổn thất, phí tổn, lệ phí và các chi phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý khách vi phạm các Điều khoản và Điều khoản này, bất kỳ thông tin người dùng mà khách hàng cung cấp hoặc đóng góp, bất kỳ hoạt động nào mà khách hàng tham gia vào hoặc trên Trang điện tử; và việc khách hàng vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Các Liên kết với Trang điện tử này và các trang điện tử khác

6.1       Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập nội dung của các bên thứ ba, ví dụ như các liên kết cho phép khách hàng truy cập trực tiếp vào các trang điện tử của bên thứ ba từ Trang điện tử. Nội dung của các bên thứ ba đó không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và, trừ khi có quy định khác, chúng tôi không có mối quan hệ với các bên thứ ba và chúng tôi không có đóng góp nào cho nội dung và/hoặc các trang điện tử đó. Các nội dung và/hoặc các trang điện tử của các bên thứ ba mà quý khách có thể liên kết đến có thể có các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật riêng. Chúng tôi không xác nhận hoặc đánh giá nội dung của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đó. Khi quý khách nhấp vào nội dung và/hoặc các trang điện tử này, quý khách có thể thoát khỏi khu vực do chúng tôi kiểm soát và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến việc các bên thứ ba sử dụng dữ liệu của quý khách, nội dung hoặc các dịch vụ được cung cấp cho quý khách bởi các bên thứ ba. Do đó, việc quý khách ghé thăm/ truy cập những nội dung này và/hoặc trang điện tử của các bên thứ ba là do khách hàng tự chịu mọi rủi ro.

6.2       Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, ngăn cấm bất kỳ liên kết nào từ một trang điện tử khác trên internet đến các tài liệu hoặc thông tin trên Trang điện tử này. Không ảnh hưởng đến quyền đó, nếu quý khách muốn liên kết đến Trang điện tử, quý khách chỉ có thể làm như vậy trên cơ sở quý khách liên kết đến trang chủ của Trang điện tử nhưng không sao chép trang chủ của Trang điện tử và tuân theo các điều kiện sau:

  • Quý khách không được xóa, bóp méo hoặc thay đổi kích thước hoặc hình thức biểu trưng của chúng tôi.
  • Quý khách không tạo một khung hoặc bất kỳ trình duyệt hoặc đường viền nào khác xung quanh Trang điện tử;
  • Quý khách không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác ngoài các sản phẩm hoặc các dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
  • Quý khách không xuyên tạc mối quan hệ của quý khách với chúng tôi cũng như không đưa ra bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào khác về chúng tôi;
  • Quý khách không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang điện tử mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
  • Quý khách không liên kết từ một trang điện tử không thuộc sở hữu của quý khách; và

6.3       Bất kỳ trang điện tử nào mà khách hàng liên kết đến Trang điện tử không chứa bất kỳ nội dung nào gây khó chịu, xúc phạm hoặc gây tranh cãi, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác hoặc không tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

7. Trách nhiệm của Chúng tôi

7.1       Mặc dù chúng tôi hy vọng Trang điện tử sẽ được người dùng quan tâm (và ngoại trừ trong phạm vi áp dụng Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi), chúng tôi không chịu trách nhiệm và không cung cấp các bảo đảm hoặc các điều kiện nào liên quan đến Trang điện tử này hoặc nội dung hoặc các dịch vụ của Trang điện tử, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép loại trừ.

7.2        CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP TRANG ĐIỆN TỬ CHO VIỆC SỬ DỤNG TRONG NƯỚC VÀ RIÊNG TƯ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TOÀN BỘ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN, NỘI DUNG, CÁC TÀI LIỆU, CÁC SẢN PHẨM (BAO GỒM PHẦN MỀM) HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC BAO GỒM HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA TRANG ĐIỆN TỬ, CÁC MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRAO ĐỔI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC GỬI TỪ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÓ TÁC HẠI KHÁC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG ĐIỆN TỬ HOẶC TỪ BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG, CÁC TÀI LIỆU, CÁC SẢN PHẨM NÀO (BAO GỒM PHẦN MỀM) HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC BAO GỒM HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH QUA TRANG ĐIỆN TỬ HOẶC CỬA HÀNG NÀO CỦA CHÚNG TÔI (CHO DÙ VẬT LÝ HAY TRỰC TUYẾN), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT VÀ THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BẰNG VĂN BẢN. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN THEO MỨC NÀO THẤP HƠN: (I) 10 ĐÔ LA MỸ; HOẶC (II) KHOẢN PHÍ, NẾU CÓ, QUÝ KHÁCH ĐÃ TRẢ ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRONG BA THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN KHIẾU NẠI ĐẦU TIÊN.

7.3        Điều này không bao gồm hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi đối với thương vong hoặc thương tật cá nhân do sự bất cẩn của chúng tôi, hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được loại trừ theo quy định pháp luật.

8. Quy định chung

8.1       Công ty TNHH Watsons (Việt Nam) là một công ty đăng ký tại Việt Nam.

8.2       Mọi thông báo pháp lý chính thức phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi được nêu trong phần Liên hệ với Chúng tôi.

8.3       Việc chúng tôi không thực thi một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Quý khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo các Điều khoản Sử dụng này.

8.4       Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Sử dụng này không thể thi hành theo quy định của pháp luật, thì các phần khác của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ có hiệu lực đầy đủ.

8.5       Quý khách và chúng tôi đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên liên quan đến Trang điện tử phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được giải quyết bởi tòa án Việt Nam.

8.6       Các Điều khoản Sử dụng này mô tả mối quan hệ giữa quý khách và chúng tôi, các Điều khoản Sử dụng này không tạo ra các quyền hợp pháp cho người khác, ngay cả khi họ có thể được hưởng lợi từ mối quan hệ đó.

9. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý khách gặp vấn đề với Trang điện tử hoặc muốn bình luận trên Trang điện tử vui lòng Liên hệ với Chúng tôi.

10. Các cập nhật

Các Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2021.