Download App
Get our app via:
App download QR
  • google-play.png
  • app-store.png
Store Locator Blog
Stores Services
0
MY Bag

1. “WATSONS ELITE MEMBERSHIP” (“Chương trình”) sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 - ngày 31 tháng 12 năm 2021, bao gồm cả các ngày trong (“Thời gian chương trình”).
2. WATSONS có quyền khi đưa ra thông báo trước về việc thay đổi thời gian hoặc ngày bắt đầu/ngày kết thúc của "Giai đoạn Chiến dịch".

Điều kiện cần có - Làm thế nào để đủ điều kiện trở thành Thành viên Watsons eLite 2021
1. Chiến dịch này dành cho tất cả  Thành viên của WATSONS Việt Nam (“Người tham gia hợp lệ”).
2. Người tham gia hợp lệ là thành viên đã tích lũy chi tiêu 10.000.000 VND với ID Thành viên Watsons  trong Thời gian Chiến dịch tại bất kỳ cửa hàng Watsons nào hoặc watsons.vn (bao gồm trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động). Khách hàng sẽ được quyền trở thành thành viên Watsons Elite (“Thành viên Đủ điều kiện”).
3. Thành viên đủ điều kiện sẽ được tự động nâng cấp lên hạng thành viên Watsons Elite,  hạng thành viên này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, bao gồm cả các ngày (“Thời gian đủ điều kiện”).
Ví dụ: Thành viên Watsons tích lũy được 1.000 điểm từ việc mua sắm vào ngày 15 tháng 3 năm 2021, họ sẽ được nâng cấp lên hạng  thành viên Watsons Elite và tận hưởng các đặc quyền, phần thưởng của Watsons Elite cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Điều khoản và điều kiện của hội viên Watsons Elite
1. Thành viên Watsons Elite không thể chuyển nhượng.
2. Thành viên Watsons Elite hoàn toàn không được quy đổi toàn bộ hoặc một phần thành tiền mặt.
3. Watsons sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, thiệt hại hoặc khiếm khuyết nào phát sinh liên quan đến bất kỳ hạng thành viên, đặc quyền hay phần thưởng nào.
4. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể sẽ được Watsons sửa đổi theo thời điểm riêng, thay đổi này sẽ có lợi hơn so với bất kỳ điều khoản hoặc tuyên bố nào có trong bất kỳ tài liệu khuyến mại hoặc quảng cáo nào khác được phát hành trong Chiến dịch này.

Điều khoản và điều kiện chung
1. Bằng cách tham gia vào Chiến dịch này, thành viên sẽ đồng ý với các Điều khoản - Điều kiện và các quyết định từ Watsons.
2. Watsons sẽ có quyền thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này hoặc tại bất kỳ phần nào trong đó, ngoài ra Watsons cũng  có quyền  thay đổi hạng thành viên, các đặc quyền và phần thưởng được cung cấp trong Chiến dịch. Mặt khác, các hành động mở rộng, sửa đổi, rút ngắn, ngừng, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đình chỉ Chiến dịch này sẽ được Watsons thông tin bằng cách thông báo đầy đủ cho thành viên.
3. Không bồi thường bằng tiền mặt, hoàn trả, thay thế hoặc bằng bất kỳ hình thức nào cho thành viên đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà thành viên phải chịu do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc thay đổi, xóa, bổ sung Điều khoản và Điều kiện hoặc từ  việc gia hạn, sửa đổi, hủy bỏ, tạm ngừng hoặc chấm dứt chiến dịch này.
4. Quyết định của Watsons liên quan đến mọi vấn đề của Chiến dịch này sẽ là quyết định có tính bắt buộc và là quyết định cuối cùng.
5. Watsons sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến tư cách thành viên, đặc quyền và phần thưởng.
6. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Watsons loại bỏ và từ chối mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc xác thực, với ngụ ý hoặc rõ ràng, bằng cả văn bản hoặc bằng lời nói, về tất cả hạng Thành viên, các đặc quyền và phần thưởng được cung cấp trong Chiến dịch này. Tất cả rủi ro, mất mát, thiệt hại và / hoặc thương tích liên quan đến việc sử dụng hạng thành viên, các đặc quyền và phần thưởng sẽ do thành viên hợp lệ đảm nhận.
7. Watsons sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hạng thành viên, các đặc quyền và phần thưởng được đưa ra trong Chiến dịch này và không chịu trách nhiệm pháp lý (bao gồm vô hạn, mất thu nhập - lợi nhuận hoặc mất thiện chí, quyền lợi từ cả trực tiếp - gián tiếp hoặc do ngẫu nhiên,  hoặc thiệt hại đặc biệt của bất kỳ bên nào bao gồm bên thứ ba). Bất kỳ phát sinh nào cho dù là trong hợp đồng, do vi phạm, do sơ suất hoặc có liên quan đến Chiến dịch này, ngay cả khi đã được WATSONS thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại đều được loại trừ rõ ràng.
8. WATSONS không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào về thuế có thể phát sinh từ hạng thành viên, đặc quyền, phần thưởng hoặc việc sử dụng chúng. Mọi nghĩa vụ khai thuế hoặc bất kỳ khoản nộp thuế cho cơ quan có thẩm quyền nào từ việc nhận được hạng thành viên, các đặc quyền và phần thưởng  là trách nhiệm duy nhất thuộc về thành viên. Mỗi thành viên phải có trách nhiệm tìm kiếm lời khuyên riêng về những vấn đề có thể xảy ra đối với tình hình tài chính của chính họ.