WATSONS, WATSONSASIA là các nhãn hiệu của A.S. Watson Group và là các nhãn hiệu đã được đăng ký và đang trong giai đoạn chờ xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại một số quốc gia. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép trái phép nào đối với các nhãn hiệu này có thể cấu thành hành vi xâm phạm các quyền của A.S. Watson Group.